خواص گیاهان دارویی

مروری بر خواص گیاه دارویی گل گاوزبان

Posted on
خواص گل گاوزبان

در این نوشتار در خدمت شما مخاطبان گرامی دزرتاریوم هستیم با موضوع معرفی طیف مختصری از خواص گیاه دارویی گل گاوزبان مقدمه در اکثـر جوامـع، گیاهـان دارویـی بـرای درمـان بیماری ها استفاده می گردند. اکثر این داروها به طـور سنتی استفاده می شوند و بسیاری از افراد در مـورد اثربخشی آنها اتفاق نظر دارند. خواص […]

خواص گیاهان دارویی

توصیفی بر گل گاوزبان ایرانی

Posted on
گل گاوزبان ایرانی

ﺧﻮاص داروﻳی اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ رومیﻫﺎ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻼد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻌﺮﻓی ﺷﺪ . ﻫﻮﻣﺮ ﺷﺎﻋﺮ و مورخ یونانی از این گیاه به عنوان غم زدا و شادی آور نام برده اﺳﺖ. رومی ها از سالیان بسیار دور برگ های گیاه را در شراب می ﺧﻴﺴﺎﻧﺪﻧﺪ و از […]

گیاهان داروئی

نکات قابل توجه در شناخت و استفاده از گل گاوزبان

Posted on
گل گاوزبان

گل گاو زبان به احتمال زیاد بومی منطقه مدیترانه است ولی بعضی محققین عقیده دارندبومی خاورمیانه است. کشت و کار گاوزبان بوسیله عرب ها در جنوب اسپانیا در قرون وسطی معرفی شد. این گیاه دربسیاری از مناطق اروپا، غرب آسیا و آمریکای شمالی می روید و اغلب بصورت وحشی در محل های لم یزرع  و […]

زراعت و باغبانی

کاشت گل گاوزبان

Posted on

در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با توصیفی پیرامون کشت، داشت و برداشت گل گاوزبان و مطالب مرتبط با آن نیازهای اکولوژیکی گل گاوزبـان بـرای رشـد بـه هـوای خنـک، آفتـاب فـراوان بـرای گلدهـی، آب شـیرین و ارتفـاع از سـطح دریـا احتیـاج دارد(معمـوال ارتفـاع بـالای هـزار متـر از سـطح دریـا). جهت خرید طرح توجیهی […]

گیاهان داروئی

گل گاوزبان

Posted on

دزرتاریوم در این نوشتار همراه شما مخاطبان گرامی می باشد با توصیفی پیرامون گیاه گل گاوزبان و مطالب مرتبط با آن مقدمه گل گاوزبــان یکــی از گیاهــان پــر مصــرف و شــناخته شــده در بیــن مــردم ایــران می باشـد کـه از قدیم الایـام مـورد مصـرف قـرار می گرفتـه اسـت. انـدام مـورد اسـتفاده ایـن گیـاه گل هـای […]