کشت گیاهان دارویی

اصلاح بذر گیاهان دارویی در ایران

Posted on
اصلاح بذر گیاهان دارویی

لزوم اصلاح بذر گیاهان دارویی یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با بحث تولید زراعی و کشت گیاهان دارویی، تهیه بذرهای استاندارد و اصلاح شده این گیاهان است. بیشک بذری که ازنظر تولید مواد مؤثره در سطح استاندارد و قابل قبول نباشد، نخواهد توانست درآمدزایی اقتصادی مناسبی را نصیب کشاورز و شرکتهای کشت و صنعت […]

گیاهان داروئی

نگاهی به آینده گیاهان دارویی

Posted on
اینده گیاهان دارویی

در قرن حاضر تحقیقات گسترده ای بر روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته و داروهایی با ماده مؤثره طبیعی افق های جدیدی را برای جامعه ی پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. به طوری که در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورداستفاده در جوامع انسانی را داروهایی با منشأ طبیعی و گیاهی تشکیل می دهد […]

گیاهان داروئی

گیاهان دارویی ثروتی فراموش شده در محاسبات اقتصادی و زیست محیطی

Posted on
توسعه اقتصادی گیاهان دارویی

بررسی اقتصادی و زیست محیطی گیاهان داروئی با توجه به تنوع بی نظیر ژنتیکی گیاهی در ایران در کشور ما تاکنون ۶ تا ۸ هزار گونه گیاه دارویی شناخته شده که در نوع خود منحصربه فرد است، ولی متأسفانه هیچ گاه به این ثروت ملی در محاسبات اقتصادی و زیست محیطی بهای لازم داده نشده […]

گیاهان داروئی

ضرورت کشت گیاهان دارویی

Posted on
کشت گیاهان دارویی

بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که یکی از عوامل تخریب منابع طبیعی ، برداشت بی رویه گیاهان داروئی است. برداشت های غیراصولی سبب شده که هرساله از این پتانسیل کاسته و به تدریج، این منبع غنی گیاهی از نظر کمی و کیفی دستخوش تخریب و تبدیل گردد. در ایران پیشینه استفاده از گیاهان […]

کشت گیاهان دارویی

اهمیت کشت گیاهان دارویی

Posted on
اهمیت کشت گیاهان دارویی

فلات ایران به­ عنوان منشاء و خاستگاه بسیاری از گیاهان دارویی معرفی شده است و با توجه به نیاز صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی به گیاهان دارویی به­عنوان مواد اولیه تولیدات صنایع مذکور، کشت گیاهان دارویی در کشور ما در حال گسترش بوده، که در این رابطه انجام تحقیقات و مطالعات بیشتری لازم است. […]

کشت گیاهان دارویی

توسعه کشت گیاهان دارویی در ایران

Posted on
توسعه کشت گیاهان دارویی

کشور ایران از لحاظ جغرافیایی، اقلیمی و آب و هوایی موقعیتی ممتاز و ویژه در دنیا دارد. و رویشگاه بسیاری از گونه ­های گیاهی و از جمله گیاهان دارویی می­ باشد. تعداد گونه­ های گیاهی در ایران به بیش از ۷۵۰۰؛ یعنی رقمی معادل دو تا سه برابر گیاهان قاره اروپا می ­رسد. تنوع اقلیم […]

کشت گیاهان دارویی

کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار

Posted on
کشت در اراضی شیبدار

مقدمه بـا توجـه بـه افزایـش روز افـزون جمعیـت، نیـاز بـه محصـولات کشـاورزی باغـی و گیاهـان داروئـی روز بـه روز افزایـش مـی یابـد. یکـی از روش هـای افزایـش محصـولات کشـاورزی ، زیرکشـت بـردن اراضـی دیـم زار شـیب دار اسـت. در عرصـه هـای طبیعـی ، اراضـی دیمـزار و مراتـع فقیـر بـا شـیب بیشـتر از ۸ درصـد وجـود […]

گیاهان داروئی

لزوم کشت دیم گیاهان دارویی

Posted on
کشت دیم گیاهان دارویی

مقدمه: قـرار گرفتـن ایـران در عـرض به نسـبت پاییـن جغرافیایـی و برخـورداری از نعمت هـای پاینـده انرژی هـای نور و حـرارت کافی، موجـب پیدایش و رشـد مطلوب گیاهـان در بسـیاری از منطقه های آن شـده اسـت. انرژی های فـراوان در ایـن محدوده کیفیـت گیاهان را افزایـش داده، امـا آب به عنـوان عامـل تعیین کننـده، همـواره […]

کشت گیاهان دارویی

توسعه پایدار و کشت ارگانیک گیاهان دارویی

Posted on
گیاهان دارویی ارگانیک

مقدمه در گذشته تولید کنندگان محصولات کشاورزی صرفاً ایجاد در آمد و بازده اقتصادی را مد نظر داشتند. لیکن هم اکنون متخصصین امر، این گونه روند رشد را تخریب کننده محیط زیست، نا برابری اجتماعی،کاهش منابع و … اعلام نموده اند. همانطور که در اهداف توسعه گیاهان دارویی براساس سند چشم انداز بیست ساله کشور […]

کشت گیاهان دارویی

طرح توجیهی کشت گل محمدی

Posted on
کشت گل محمدی

کاشت گل محمدی کشت گل محمدی در جهان و ایران درحال حاضر، کشورهای تولیدکننده گل محمدی در دنیا عبارتنداز: بلغارستان، ترکیه، ایران، هند، اوکراین، آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه و ژاپن. گفتنی است که چهار کشور اول جزو پیشگامان تولید گل محمدی در جهان بوده اند. عطر گل محمدی ایران به سبب شرایط اقلیمی از مرغوبیت […]