گیاهان داروئی

گیاهان دارویی ثروتی فراموش شده در محاسبات اقتصادی و زیست محیطی

Posted on
توسعه اقتصادی گیاهان دارویی

بررسی اقتصادی و زیست محیطی گیاهان داروئی با توجه به تنوع بی نظیر ژنتیکی گیاهی در ایران در کشور ما تاکنون ۶ تا ۸ هزار گونه گیاه دارویی شناخته شده که در نوع خود منحصربه فرد است، ولی متأسفانه هیچ گاه به این ثروت ملی در محاسبات اقتصادی و زیست محیطی بهای لازم داده نشده […]

گیاهان داروئی

لزوم کشت دیم گیاهان دارویی

Posted on
کشت دیم گیاهان دارویی

مقدمه: قـرار گرفتـن ایـران در عـرض به نسـبت پاییـن جغرافیایـی و برخـورداری از نعمت هـای پاینـده انرژی هـای نور و حـرارت کافی، موجـب پیدایش و رشـد مطلوب گیاهـان در بسـیاری از منطقه های آن شـده اسـت. انرژی های فـراوان در ایـن محدوده کیفیـت گیاهان را افزایـش داده، امـا آب به عنـوان عامـل تعیین کننـده، همـواره […]