گیاهان داروئی

تاریخچه ای از گیاهان دارویی

Posted on
تاریخچه گیاهان دارویی

گیاهان دارویی در طبیعت یکـی از نعمـت هـای بـزرگ الهـی می باشند. آثار به جای مانده از تمدن های اولیه بشری، حکایت از قدمت شصت هزارساله طب گیاهی دارد. گیاهان دارویی منابع عظیمی برای به دست آوردن مواد دارویـی مـی باشـند. بقراط و جالینوس از مفاخر بزرگ و بنیان گذاران نظام پزشـکی علمی در جهـان […]