نشا گیاه دارویی گل گاوزبان ایرانی

نشا گل گاوزبان

تولید و فروش نشا گیاه دارویی گل گاوزبان ایرانی

نیازهای اکولوژیکی

گل گاوزبـان بـرای رشـد بـه هـوای خنـک، آفتـاب فـراوان بـرای گلدهـی، آب شـیرین و ارتفـاع از سـطح دریـا احتیـاج دارد(معمـوال ارتفـاع بـالای هـزار متـر از سـطح دریـا).

گل گاوزبـان بـه آب شـیرین و بـه نسـبت فـراوان و خـاک بـا بافـت متوسـط و دارای مـواد غذایـی فـراوان نیـاز دارد. نـور فـراوان و روزهـای آفتابـی در فصـل گلدهـی ایـن گیـاه باعث رشـد گل هـای درشـت تر و بـا کیفیـت بهتـر شـده و بـازار پسـندی گل هـا را افزایـش می دهد.

عملیات آماده سازی زمین و کاشت

بذرهـای گل گاو زبـان چـون رشـد اولیـه کنـدی دارنـد بهتـر اسـت ابتـدا بـه صـورت خزانـه در محوطـه کوچکـی کاشـته شـده و بعـد از رشـد و آمـاده شـدن بـه زمیـن اصلـی منتقــل شــوند. بــرای خزانــه کــردن بــذر اگــر از خزانــه گــرم اســتفاده شــود آبان مــاه بهتریـن زمـان کاشـت بـذر در خزانـه خواهـد بـود و نشـاء حاصـل از آن را مـی تـوان در اواسـط تـا اواخـر اسـفند بـه زمیـن اصلـی منتقـل کـرده و بوته هـا در اواخـر خـرداد بـه گل خواهنـد رفـت. در صورتـی کـه از خزانـه سـرد اسـتفاده شـود بـذر گل گاوزبـان را در تیرمـاه کشـت کـرده و در اواسـط تـا اواخـر اسـفند بـه زمیـن اصلـی منتقـل می کننـد.

بـه دلیـل اینکـه گیـاه گاو زبـان چنـد سـال متوالـی در زمیـن باقـی می مانـد عملیـات آمـاده سـازی زمیـن بایـد دقیـق و بـا حساسـیت انجـام شـود بـرای ایـن امـر در پاییـز بـه هـر هکتـار از زمیـن مقـدار ۱۵ تـا ۲۰ تـن کـود دامـی کامـلا پوسـیده بـه زمیـن اضافه کـرده و زمیـن را شـخم و دیسـک زده و سـپس صـاف می کنیـم.

گل گاوزبـان را هـم می تـوان بـه صـورت کرتـی و هـم بـه صـورت نـواری کشـت کـرد در صورتــی کــه بخواهیــم از روش های آبیــاری نویــن مثــل آبیــاری قطــره ای اســتفاده کنیــم بهتــر اســت از روش نــواری اســتفاده کنیــم در هــر دو صــورت کشــت نــواری و کرتـی بوتـه هـا بـه فاصلـه ۵۰*۵۰ کاشـته می شـود.

آبیاری

گل گاوزبـان تقریبـا نیـاز آبـی متوسـط و در مناطـق گرمتـر اسـتان نیـاز آبـی بالایی دارد. اولیـن آبیـاری بلافاصلـه بعـد از کاشـت نشـاء در زمیـن اصلـی صـورت می گیـرد و بعـد از آن بـه صـورت مرتـب هـر پنـج تـا هفـت روز یـک مرتبـه نیـاز بـه آبیـاری دارد کـه البتـه ایـن نیـاز آبـی در فصـل پاییـز و زمسـتان بـه دو هفتـه یـک بـار کاهش مـی یابد. بیشـترین نیـاز آبـی گیـاه در فصـل بهـار می باشـد کـه فصـل گل دهـی و برداشـت محصول گیـاه می باشـد.

کوددهی

گل گاوزبــان بــه علــت اینکــه گیاهــی چنــد ســاله می باشــد عــلاوه بــر کــود دامــی پوســیده کــه در هنــگام آمــاده ســازی بــه زمیــن اضافــه می شــود هــر ســال در پاییــز نیــاز بــه اضافــه کــردن ۵ تــن کــود پوســده دامــی در پــای بوته هــا و بیــل زدن کنــار بوته هــا جهــت تهویــه خــاک نیــاز دارد. همچنیــن می تــوان بــه مقــدار ۳۰ کیلوگــرم کــود پتــاس همــراه بــا کــود دامــی در زمیـن پخـش کـرد کـه کمـک زیـادی بـه گل انگیـزی بیشـتر گیـاه در بهـار خواهـد کـرد.

پخـش کـردن مقـدار ۳۰ کیلوگـرم در هکتـار کـود اوره در اوایـل تـا اواسـط اسـفند البتـه بـه شـرط آنکـه دمـای هـوا بـه مقـدار مناسـب گـرم شـده باشـد و خطـر سـرما زدگـی رفـع شـده باشـد بـه صـورت سـرک کمـک شـایانی بـه افزایـش رشـد رویشـی و قویتـر کـردن گیـاه خواهـد کـرد. آفـت اصلـی گل گاوزبـان در مناطـق بـا رطوبـت بـالا مثـل شـمال کشـور حلزون هـا و راب ها هسـتند کـه از برگ هـای گیـاه تغذیـه می کننـد ولـی در مناطـق خشـک مرکـزی ایـران مثل اسـتان قـم از ایـن مـورد در امـان هسـتند. بـه دلیـل کشـت بسـیار محـدود ایـن گیـاه در اسـتان قـم هنـوز بیمـاری خاصـی مربـوط بـه ایـن گیـاه در اسـتان گـزارش نشـده اسـت.

برداشت

گل گاوزبـان در دشـت های قـم از ابتـدای اردیبهشـت بـه گل می نشـیند و در مناطـق مرتفـع اسـتان بـا یـک مـاه تاخیـر یعنـی در خـرداد مـاه می باشـد، طـول دوره گلدهی معمـولا یـک مـاه بـه طـول می انجامـد و گل هـا دو روز بعـد از بـاز شـدن خشـک شـده و توســط بــاد از گیــاه جــدا شــده و بــر روی زمیــن می ریزنــد، بنابرایــن لازم اســت قبــل از خشـک شـدن گل هـا نسـبت بـه برداشـت اقـدام نمـود، و بـرای ایـن منظـور هـر روز در هنـگام صبـح نسـبت بـه چیـدن گل هـا اقـدام شـود. وعمـل گل چینـی بـه مـدت یـک ماه ادامـه خواهـد داشـت.

در حـال حاضرعمـل گل چینـی صرفـا بـه صـورت دسـتی و بـا کارگـر انجـام می گیـرد. و هرکارگـر در طـول روز بـه طـور متوسـط قـادر به چیـدن ده کیلوگـرم گل تازه می باشـد کـه از ایـن مقـدار حـدود یـک کیلوگـرم گل خشـک بـه دسـت خواهـد آمد. بــه دلیــل اینکــه گل هــای چیــده شــده حــدود ۹۰ درصــد رطوبــت دارنــد لازم اســت گل هـا در سـبدهای پلاسـتیکی چیـده شـوند و بلافاصلـه پـس از چیـده شـدن در مکانـی سـایه و تمیـز بـه ارتفـاع ۳ تـا ۵ سـانتیمتر پخـش شـود تـا خشـک شـوند.

در روز اول هــر ســه ســاعت یکبــار و بعــد از آن هــر روز دو بــار بایــد گل هــا زیــر و رو شــوند تــا از کپــک زدگــی گل هــا جلوگیــری شــود. بعد از خشــک شــدن کامــل گل هــا بایــد آنهــا را در گونی هــای نخــی ریختــه و بــه بــازار عرضــه شــود.

مقدمه

در اکثـر جوامـع، گیاهـان دارویـی بـرای درمـان بیماری ها استفاده می گردند. اکثر این داروها به طـور سنتی استفاده می شوند و بسیاری از افراد در مـورد اثربخشی آنها اتفاق نظر دارند.

خواص گل گاوزبان از دیدگاه دانشمندان اروپا

خواص دارویی این گیاه اولین بار توسط رومی ها در اوایل قرن سوم قبل از میلاد شـناخته و بـه اروپـا معرفی شد. هومر شاعر و مورخ یونانی از ایـن گیـاه به عنوان شادی آور و غم زدا نام برده است. رومی هـا از سالیان بسـیار دور بـرگ هـای گیـاه را در شـراب میخیساندند و از آن به عنوان نوشـیدنی ارزشـمندی جهت آرام بخشی و بر طرف نمودن مشکلات عصـبی استفاده می کردند. در متون طبی قدیم ایرانی- اسلامی نیز به اثرات درمانی این دارو اشـاره شـده اسـت.

مطالعه بر روی نمونه هـای غربـی نشـان داده کـه گیاه مذکور محرک غدد آدرنال بوده و سبب افـزایش ترشح آدرنالین می شود. گـل هـا و بـرگ هـای آن نیـز سبب افزایش تولید پرولاکتین شده و ممکن اسـت در زنان شیرده سودمند باشد.

خواص گل گاوزبان از دیدگاه دانشمندان ایرانی

در تحفه الحکیم آورده شده است که این گیاه طبع گرم دارد. گل های آن لطیف و بسیار مفرح است. جهـت امـراض سوداوی، سرسام، برسام، جنون و مالیخولیا، خفقـان و خشــونت ســینه و ســرفه مــوثر اســت. عــرق آن شادی آور و مفرح است و باعث تقویت قوای غریـزی مـی شـود. ابـنسـینا دانشـمند و طبیـب مشـهور ایرانی در کتاب قـانون در طـب ذکـر کـرده اسـت کـه ترکیب این گیاه با شراب سرخوشی ایجاد مـی کنـد و وقتی با عسل ترکیب شود بـرای تسـهیل طـپش قلـب موثر است.

خراسانی، دیگر پزشک مشهور ایرانی، در کتاب مخزن الدویه گاوزبـان را بـه عنـوان علاجـی بــرای ســرفه، گلــودرد، ذات الریــه و تنگــی نفــس و مالیخولیا و درمان طیفی از تب هـای بثـوری کودکـان معرفی کرده است.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

اشتراک در شبکه های اجتماعی

Most Popular

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

دسته بندی Herbal Categories

On Key

Related Posts

اسانس گیری از گیاهان دارویی

از خدمات آزمایشگاه آوان در زمینه استخراج ترکیبات گیاهان دارویی، اسانس گیری از اندام های مختلف گیاهان دارویی می باشد. در این مطلب همراه شما

سیاه دانه

گیاه دارویی سیاه دانه

در این مطلب همراه شما مخاطبان گرامی هستیم در زمینه شناخت و بررسی خواص دارویی گیاه دارویی سیاه دانه مقدمه بر معرفی گیاه دارویی سیاه

شاه اسپرم

گیاه دارویی شاه اسپرم

در این مطلب همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با معرفی گیاه دارویی شاه اسپرم مقدمه شاه اسپرم ( نام علمی : Tanacetum balsamita ) گیاهی

شمعدانی

مروری بر گیاه دارویی شمعدانی

در این مطلب همراه شما مخاطبان گرامی هستیم با معرفی گیاه دارویی شمعدانی معرفی گیاه دارویی شمعدانی گیاه شمعدانی (Pelargonium) یکی از گیاهان داروئی ارزشمند