طرح توجیهی کشت نعناع فلفلی

تومان22,000

مشخصات طرح توجیهی کشت نعناع فلفلی

عنوان: طرح توجیهی کشت نعناع فلفلی

بر اساس قیمت های سال 1399

این طرح برای 3 هکتار زمین و آب تقریبی مورد نیاز جهت کشت با آب و هوای مناطق گرم و خشک و تجهیزات کشاورزی در دسترس و نیروی کار ثابت 5 نفر نگارش شده است.

شامل:

 1. مقدمه
 2. تاسیسات
 3. هزینه انرژی
 4. محوطه سازی و عملیات کشت
 5. وسایل و تجهیزات
 6. سیستم آبیاری
 7. نشا و نهاده های مصرفی
 8. هزینه های پرسنلی
 9. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 10. برآورد سرمایه ثابت
 11. هزینه های قبل از بهره برداری
 12. بر آورد سرمایه در گردش
 13. برآورد هزینه استهلاک
 14. هزینه های تولید سالیانه
 15. جدول کل هزینه های سرمایه گذاری طرح
 16. جمع هزینه های تولید
 17. درآمدهای حاصل از اجرای طرح از سال اول تا پنجم
 18. جمع بندی

توضیحات

مشخصات طرح توجیهی کشت نعناع فلفلی

عنوان: طرح توجیهی کشت نعناع فلفلی

بر اساس قیمت های سال ۱۳۹۹

این طرح برای ۳ هکتار زمین و آب تقریبی مورد نیاز جهت کشت با آب و هوای مناطق گرم و خشک و تجهیزات کشاورزی در دسترس و نیروی کار ثابت ۵ نفر نگارش شده است.

شامل:

 1. مقدمه
 2. تاسیسات
 3. هزینه انرژی
 4. محوطه سازی و عملیات کشت
 5. وسایل و تجهیزات
 6. سیستم آبیاری
 7. نشا و نهاده های مصرفی
 8. هزینه های پرسنلی
 9. برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
 10. برآورد سرمایه ثابت
 11. هزینه های قبل از بهره برداری
 12. بر آورد سرمایه در گردش
 13. برآورد هزینه استهلاک
 14. هزینه های تولید سالیانه
 15. جدول کل هزینه های سرمایه گذاری طرح
 16. جمع هزینه های تولید
 17. درآمدهای حاصل از اجرای طرح از سال اول تا پنجم
 18. جمع بندی