طرح توجیهی کشت به لیمو

تومان22,000

مشخصات طرح توجیهی کشت به لیمو

عنوان: طرح توجیهی کشت به لیمو

این طرح برای 3 هکتار زمین و آب تقریبی مورد نیاز جهت کشت با آب و هوای مناطق گرم و خشک و تجهیزات کشاورزی در دسترس و نیروی کار ثابت 5 نفر نگارش شده است.

شامل:

مقدمه

تاسیسات

هزینه انرژی

محوطه سازی و عملیات کشت

وسایل و تجهیزات

سیستم آبیاری

نشا و نهاده های مصرفی

هزینه های پرسنلی

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

برآورد سرمایه ثابت

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه در گردش

برآورد هزینه استهلاک

هزینه های تولید سالیانه

جدول کل هزینه های سرمایه گذاری طرح

جمه هزینه های تولید

درآمدهای حاصل از اجرای طرح از سال اول تا پنجم

جمع بندی

 

 

توضیحات

مشخصات طرح توجیهی کشت به لیمو

عنوان: طرح توجیهی کشت به لیمو

این طرح برای ۳ هکتار زمین و آب تقریبی مورد نیاز جهت کشت با آب و هوای مناطق گرم و خشک و تجهیزات کشاورزی در دسترس و نیروی کار ثابت ۵ نفر نگارش شده است.

شامل:

مقدمه

تاسیسات

هزینه انرژی

محوطه سازی و عملیات کشت

وسایل و تجهیزات

سیستم آبیاری

نشا و نهاده های مصرفی

هزینه های پرسنلی

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

برآورد سرمایه ثابت

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه در گردش

برآورد هزینه استهلاک

هزینه های تولید سالیانه

جدول کل هزینه های سرمایه گذاری طرح

جمه هزینه های تولید

درآمدهای حاصل از اجرای طرح از سال اول تا پنجم

جمع بندی