روغن دم اسب

توضیحات

دم اسب در طب سنتی به علت دارا بـودن سـیلیس آزاد، دارویی مؤثر در درمان زخم هـا بـه شـمار مـی رود. دم اسب پوسـت بـدن را تمیـز، خـستگی را برطرف و از پیری زودرس و شل شدن پوست جلوگیری می کند. هـمچنـین ایـن گیـاه در بـالا بـردن خاصـیت ارتجاعی و مقاومت پوسـت نقـش دارد و مـی توانـد در موارد مرگ سلولی اثر درمانی ترمیمی در بافـت ایجـاد کند.

اکنون در گیاه درمانی معاصر آمریکا دم اسب را در مصارف خارجی برای التیام زخم به کـار مـی برنـد. در واقع دم اسب با کاهش آماس و التهاب ناشـی از زخـم جراحی و انواع واسطه های شـیمیایی مـؤثر در التهـاب، تقویـت سیـستم ایمنـی سـلولی،  مهـار آنـزیم هـا و واسطه های سلولی و باکتریایی موجب بهبـودی سـریع زخم های جلدی باز می شود.

 

جهت تهیه روغن دم اسب و سایر روغن های با کیفیت و مرغوب با کارشناسان ما تماس بگیرید

۰۹۹۳۳۶۱۵۲۸۹۰ افضلی

 

جهت مشاهده لیست سایر روغن ها اینجا کلیک کنید