گل گاوزبان ایرانی
دم اسب
روغن دارچین
کود میل ورم
پرورش میل ورم
کشت گیاهان دارویی
پشن فروت
گل ساعتی
گزنه
کاکوتی
کاسنی
زالزالک
گیاه دارویی پنیرک
پرسیاوشان
گیاه دارویی باریجه
اسفرزه
آپتامر
انواع توالی یابی نسل جدید
اصلاح بذر گیاهان دارویی
توالی یابی ۱
صادرات گیاهان دارویی

تلفن : ۰۹۳۳۶۱۵۲۸۹۰

email: meysam.afzali772@gmail.com

www.desertarium.ir