گیاه دارویی بادرنجبویه

کشت بادرنجبویه

گیاه شناسی بادرنجبویه: بادرنجبویـــه گیـــاهی علفـــی، چندساله بـا سـاقه هـای متعـدد چهـارگوش، بـه ارتفـاع ۵۰ تـا ۱۰۰سانتیمتر است. گیاه دارای ساقه هوایی رونده (استولون) به رنگ قهوه ای روشن است کـه از آن سـاقه هـای هـوایی بـرگ دار خارج می شوند. برگ ها بـا آرایـش متقابـل، تخـم مرغـی شـکل، بـه طـول ۳ تـا ۶ سانتیمتر، […]

گیاه دارویی مریم گلی

گیاه شناسی مریم گلی مریم گلی با نا علمی Salvia officinalis متعلق به خوانواده labiatea گیاهی چند ساله و پرشاخه به ارتفاع cm 60 – 30 است که دارای ظاهری پرپشت بوده و برگ ها به صورت متقابل به رنگ سبز روشن و ضخیم و همچنین دارای شبکه ای از رگبرگ ها است. مریم گلی […]

گیاه دارویی اسطوخودوس

گیاه دارویی اسطوخودوس

مشخصات گیاه شناسی اسطوخودوس: ارتفاع گیاه اسطوخودوس بـین ۳۰ تـا ۶۰ سـانتی متـر، گـل هـا در انتهای خوشه ها و مجتمع در راس ساقه است. دوران گلدهی با توجه به شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه اواخـر بهـار تـا شـهریور مـاه گزارش شده است. گیاه درختچه ای همیشه سبز، پرپشت، چندساله با شاخه های […]

همه چیز در مورد کاشت زعفران

کاشت زعفران 1

پس از مطالعه مطالب شناخت زعفران و گیاه شناسی زعفران، توصیه میگردد مطالب کاشت زعفران را نیز دنبال کنید آب و هوای مناسب زعفران: عوامل آب و هوایی متغییرهای کنترل نشده ای هستند که در تمامی مراحل زندگی گیاه اثر دارد. این اثرات در گیاهان چند ساله به مراتب بیشتر از گیاهان یکساله میباشد. زعفران […]

گیاه شناسی زعفران

گیاه شناسی زعفران

گیاه­شناسی زعفران: زعفران زراعی مانند زعفران های زینتی گیاهی است علفی، دائمی و دارای ساقه­های زیر زمینی یا بنه می­باشد که در بین کشاورزان به پیاز زعفران مشهور است. پوشش روی بنه از نوع الیاف طولی موازی به رنگ قهوه ای است. در رأس پیازها بسته به درشتی و شادابی آنها از ۴-۱ جوانه رأسی […]

شناخت و کاربرد زعفران

شناخت زعفران

معرفی اولیه زعفران: زعفران با نام علمی Crocus sativus از جمله محصولات صادراتی کشاورزی ایران است که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی زعفران کاران که عمدتا جزء مناطق خشک و کم باران است، تاثیر قابل توجهی دارد. مهمترین عامل گسترش و توسعه این گیاه در مناطق خشک و کم آب، نیاز کم این گیاه به […]

شناخت و کاربرد سماق

سماق

گیاهشناسی: گیاهی با فرم رویشی درختچه ای به ارتفاع ۱تا ۵ متر میباشد. این درختچه برگ هایی مرکب از ۹ تا ۱۵ برگچه دارد ﺑﺮگ های آن در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ از ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ دﻫﺪ. گل های آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی […]