گیاهان داروئی

ذغال اخته را بشناسیم

Posted on
ذغال اخته

گیاهشناسی: درﺧﺘﭽﻪ ای ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ۴ تا ۸ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ. برگ های آن ﺳﺎده ﻋﺎری از دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﯿﻀﻮی نوک ﺗﯿﺰ و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دﻣﺒﺮگ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ. گل های آن ﺑﺼﻮرت ﮔﻞ آذﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺘﺮ ﺳﺎده ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﮔﻞ آن […]

گیاهان داروئی

گیاه دارویی دم شیر

Posted on
گیاه دارویی دم شیر

گیاهشناسی: ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن ﮐﻪ دارای ﺳﺎﻗﻪ ای ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻣﯽباشد ارﺗﻔﺎع آن ﺗﺎ ﯾﮏ متر می رسد. برگ های آن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و دارای ﺑﺮﯾﺪگی های ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮگ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. گل های آن ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ […]

گیاهان داروئی

گیاه دارویی پیچ تلگرافی

Posted on
گیاه دارویی گل پنج انگشتی

گیاهشناسی: ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی آن ﮐﻤﺘﺮ از ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی آن ﺧﺰﻧﺪه، ﺳﻔﺖ و ﮐﻤﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ از اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻗﻪ رﯾﺸﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ می دهد. برگ های آن بیضی شکل و پهن و قاعده آن قلبی شکل است. گل های آن قیفی به رنگ آبی ارغوانی روشن و […]

رویداد های خبری

۱۷۲۸ گیاه دارویی در انحصار ایران

Posted on
گیاهان دارویی ایران

به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، حسین زینلی در همایش ملی گیاهان دارویی که در کاشمر برگزار شد افزود: و هم اکنون ۹۰ درصد سهم تولید زعفران و ۶۰ تا ۷۰ درصد سهم تولید گل محمدی جهان مربوط به ایران است همچنین در تولید زیره سیاه ایرانی و بسیاری از گیاهان دارویی […]

رویداد های خبری

حمایت از استارتاپ های منتخب گیاهان دارویی

Posted on
گیاهان دارویی

به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، محمدحسن عصاره در صد و بیست و هشتمین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، ضمن تبریک هفته پژوهش، تحقیقات انجام گرفته توسط مرحوم پرویز باباخانلو از پژوهشگران حوزه گیاهان دارویی را ارزشمند توصیف و اظهار کرد: در طی سال‌های گذشته توسط […]

گیاهان داروئی

مروری بر گیاه دارویی پونه

Posted on
پونه

ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎسی: ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻓﺮم روﯾﺸﯽ ﻋﻠﻔﯽ و ﭘﺎﯾﺎ اﺳﺖ. ﻓﺮم ﺑﺮگ ها ﺑﯿﻀﻮی و ﻧﻮک ﺗﯿز اﺳﺖ و دارای دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﮐﻠﯿﻪ قسمت های ﮔﯿﺎه ﺑﻮی ﻗﻮی اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. گل های آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮگ ها ﻃﻮل  ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻗﻪ در اواﯾﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﯾﻞ […]

گیاهان داروئی

گیاه دارویی بومادران

Posted on
بومادران

گیاه شناسی: گیاهی است علفی و پایا، ارتفاع ۲۰ تا ۹۰ سانتی متر که بیشتر در کنار جاده ها و نواحی کوهستانی می روید. برگ ها بدون دمبرگ، دراز و کرک دار که بریدگی های بسیار نازک دارد. در کاپیتول گیاه دو نوع گل یکی زبانه ای و سفید رنگ واقع در حاشیه گل آذین […]

گیاهان داروئی

گیاه دارویی بادرنجبویه را بشناسیم

Posted on
بادرنجبویه

گیاه شناسی: گیاهی پایا به ارتفاع ۳۰ الی ۱۲۰ سانتی متر غالبا ایستاده و پوشیده از کرکهای نرم ساده یا غده ای. ساقه آن ایستاده، منشعب، سبز کم رنگ یا متمایل به آبی، از پایین تا انتها برگ دار، با شاخه های طویل نازک، برگ دارای تیغه یا پهنکی به ابعاد ۴/۵ الی ۸ سانتی […]

گیاهان داروئی

شناخت گیاه دارویی بابونه

Posted on
بابونه

ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ : ﮔﯿﺎﻫﯽ یکساله بسیار معطر که به ارتفاع ۴۰-۲۰ سانتی متر میرسد. این گیاه به صورت خودرو در مزارع،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ها، ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎﯾﺮ روﯾﺶ دارد. ﺳﺎﻗﻪ آن دارای اﻧﺸﻌﺎﺑﺎتی است که ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮل ﻫﺎی به بزرگی ۱/۵ الی ۲ سانتی متر منتهی می شود.  ﺑﺮگ های آن ﺑﺮﯾﺪگی هایی […]

گیاهان داروئی

از آویشن بیشتر بدانیم

Posted on
آویشن

ﮔﻴﺎﻫﺸﻨﺎﺳﻲ: ﮔﯿﺎهی اﺳﺖ ﻋﻠﻔﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ. ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای و ﻗﺴﻤت های ﻧﯿﻢ ﮔﺮم ﻣﻌﺘﺪل آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. دارای ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ۵۰-۲۰ سانتی متر و دارای رﯾﺸﻪ ای ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﮔ های آن […]