بیوانفورماتیک

همراه شما مخاطبان گرامی دزرتاریوم هستیم جهت معرفی علم بیوانفورماتیک و بررسی جزییات این علم. مقدمه با پیشرفت علم ژنتیک، ژن به عنوان فاکتور اصلی در برنامه ریزی عملکرد سلول و به دنبال آن کنترل ویژگی های موجود زنده شناخته شد. به این ترتیب تمایل برای شناخت هرچه بیشتر ژن ها به منظور توجیه پدیده های […]

نانوزیست فناوری

در این مطلب محققین دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی بیشتر با علم نانوزیست فناوری و توصیفی بر جزییات این علم. مقدمه ای بر نانوفناوری ریچارد فاینمن برنده جایزه نوبل فیزیک و از پیشگامان این علم در قرن گذشته، شاید اولین کسی باشد که ایده نانوفناوری را به طور نظری مطرح نمود. وی در سخنرانی […]

پروتئومیکس

در این مطلب محققین دزرتاریوم سعی بر آن دارند تا با توصیفی کوتاه و جامع شما مخاطبان گرامی را با تعریف و جنبه های مطالعاتی علم پروتئومیکس یکی دیگر از شاخه های علوم زیستی آشنا سازند. مقدمه ای بر پروتئومیکس واژه پروتئوم برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط مارک ویلکینز به کار برده شد. […]

آماده سازی زمین جهت کشت گیاهان دارویی (قسمت دوم)

در این مطلب توصیه هایی داریم برای مخاطبان دزرتاریوم جهت کشت صحیح گیاهان دارویی و مواردی که باید قبل از کشت در نظر گرفته شود و در طی مراحل کشت نیز به آنها توجه شود خاک ورزی به آن دسته تلاش های مکانیکی که برای بهم زدن خاک در راستای آماده سازی بسر برای کاشت گیاهان زراعی […]

آماده سازی زمین جهت کشت گیاهان دارویی (قسمت اول)

در این مطلب توصیه هایی داریم برای مخاطبان دزرتاریوم جهت کشت صحیح گیاهان دارویی و مواردی که باید قبل از کشت در نظر گرفته شود و در طی مراحل کشت نیز به آنها توجه شود مقدمه ویژگی های خاک و بستر رشد گیاهان از لحاظ خواص فیزیکی (بافت، ساختمان، نفوذپذیری و…)، شیمیایی (واکنش خاک ، […]

کلیاتی در مورد گیاهان دارویی

مصرف گیاهان دارویی مفید در ایران و شاهرود

در این مطلب محققین دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت بیان کلیاتی در باب گیاهان دارویی و پرداختن به جزییاتی در این مبحث مقدمه کشـورایران از لحـاظ آب و هـوا، موقعیـت جغرافیایی و زمینه رشـد گیاهـان دارویی، یکـی از بهترین مناطق جهـان محسـوب مـی گـردد و در گذشـته هم منبع تولیـد و مصـرف گیاهان دارویی بوده […]

بیوتکنولوژی

در این مطلب محققین دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی بیشتر با علم بیوتکنولوژی و توصیفی بر جزییات این علم. مقدمه ای بر بیوتکنولوژی بیوتکنولـوژی از ترکیـب علـم بیولـوژی و فـن تکنولـوژی بـا رابطه ای بسـیار پیچیده بـه وجـود آمـده اسـت؛ تعاریـف متنوعـی از آن ارائه شـده اسـت. طبق یـک تعریف، بیوتکنولـوژی عبـارت اسـت از […]

بیوشیمی

در این مطلب محققین دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی بیشتر با علم بیوشیمی و ابعاد این علم. توصیفی بر علم بیوشیمی بیوشیمی یا شیمی حیات، علم مطالعه ساختار و ویژگی‌های مواد موجود در سلول‌ها و بدن جانداران و بررسی واکنش‌های شیمیایی در آنها می‌باشد. بیوشیمی را همه به‌ عنوان شاخه‌ای از زیست‌شناسی می‌شناسند اما […]

ژنتیک

در این مطلب محققین دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی بیشتر با علم ژنتیک و ابعاد این علم. توصیفی بر علم ژنتیک ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه های آن، از گسترش صفات در یک شجره نامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیک DNA و اسید ریبونوکلئیک RNA اسـت. هـدف […]

میکروبیولوژی

در این مطلب متخصصان دزرتاریوم همراه شما مخاطبان گرامی هستند جهت آشنایی با دنیای میکروبیولوژی و تاریخچه آن دید کلی در باره ی علم میکروبیولوژی تنوع بیولوژیکی در میکروارگانیسم ها بیش از سایر موجودات می‌باشد. میکروارگانیسم ها موجوداتی هستند که با چشم غیر مسلح مشاهده نمی‌شوند. شکل ، عمل و خصوصیات بیوشیمیایی یا مکانیزم ژنتیکی آنها […]