کشت گیاه دارویی آلوئه ورا ( صبر زرد)

مقدمه: گیاه آلوئه ورا به دلیل داشتن ویژگی های خاص از جمله: تحمل شـرایط کـم آبـی ، گرمــای هــوا و خــواص دارویــی از دیربــاز در منــاطق خشــک گرمســیری و نیمه گرمسیری و حاره ای به عنوان گیاه زینتـی و همچنـین گیـاه دارویـی کشـت میشده است. به علت رویش در مناطق بیابانی به نام «لالـه بیابـان […]

کار آفرینی در زمینه کشت گیاهان دارویی

رویکرد اکثر کشورهای جهان به موضوع کارآفرینی، موجب اتخـاذ سیاسـت هـای توسعه کارآفرینی در بخشهای مختلف شده اسـت . توسـعه فرهنـگ کـارآفرینی، حمایت از کارآفرینان، ارائه آموزش های مورد نیـاز بـه آنـان و انجـام تحقیقـات و پژوهش های لازم دراین زمینه برای حل مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کارآفرینی […]