دزرتاریوم کلی

لزوم راه اندازی واحدهای پرورش عقرب به طور قانونی

Posted on

امروزه با توجه به معضل کم آبی و تغییرات شرایط اقلیمی که ایران و سایر کشورھای منطقه را تھدید می کند، بسیاری از صنایع تولیدی و تبدیلی با مخاطرات فراوانی روبه رو شده است. با توجه به اشتغال طیف وسیعی از اقشار جامعه ایرانی در بخشھایی از صنعت که منابع آبی از زیرساخت ھای اساسی […]

دزرتاریوم کلی

بیکاری بلای جان عقرب ها

Posted on

تیغ سودجویان این بار به تن عقرب ها نشسته است و زندگی آنان را به مخاطره انداخته اســت. بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مردم بهانه ای را به دســت سودجویان داده است که آنان با سوءاســتفاده از این موضوع به دنبال پر کردن جیب خود باشند. این افراد هر از چند گاهی با به راه […]

علوم جانوری

آناتومی عقرب (قسمت دوم)

Posted on

در این بخش به معرفی و بررسی ساختاری ضمائم بدن عقرب می­ پردازیم که شامل یک جفت کلیسر، یک جفت پدی ­پالپ و چهار جفت پای حرکتی می ­باشد. الف–کلیسر (chelicerae): در قسمت جلویی بدن (پروزوما) یک جفت کلیسر وجود دارد که هر کلیسر خود شامل سه قسمت می­باشد، بطوریکه دو قسمت خارجی آن قابل […]