لزوم راه اندازی واحدهای پرورش عقرب به طور قانونی

امروزه با توجه به معضل کم آبی و تغییرات شرایط اقلیمی که ایران و سایر کشورھای منطقه را تھدید می کند، بسیاری از صنایع تولیدی و تبدیلی با مخاطرات فراوانی روبه رو شده است. با توجه به اشتغال طیف وسیعی از اقشار جامعه ایرانی در بخشھایی از صنعت که منابع آبی از زیرساخت ھای اساسی […]

بیکاری بلای جان عقرب ها

تیغ سودجویان این بار به تن عقرب ها نشسته است و زندگی آنان را به مخاطره انداخته اســت. بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مردم بهانه ای را به دســت سودجویان داده است که آنان با سوءاســتفاده از این موضوع به دنبال پر کردن جیب خود باشند. این افراد هر از چند گاهی با به راه […]

آناتومی عقرب (قسمت دوم)

در این بخش به معرفی و بررسی ساختاری ضمائم بدن عقرب می­ پردازیم که شامل یک جفت کلیسر، یک جفت پدی ­پالپ و چهار جفت پای حرکتی می ­باشد. الف–کلیسر (chelicerae): در قسمت جلویی بدن (پروزوما) یک جفت کلیسر وجود دارد که هر کلیسر خود شامل سه قسمت می­باشد، بطوریکه دو قسمت خارجی آن قابل […]