بیوانفورماتیکعلوم زیستی

توضیحاتی پیرامون بیوانفورماتیک

کاربرد بیوانفورماتیک

در گفتار پیشین مقدمه ای از بیوانفورماتیک خدمت مخاطبان گرامی ارائه گردیید. در ادامه سعی بر آن است با استفاده از مطالب علمی و کاربری به معرفی و کاربرد هر چه بیشتر این علم پرداخته شود.

ﻧﻴﺎز ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺑﻴﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ در ﭘـﻴﺶ دارﻧـﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺣـﻞ آن ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺣﺠﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد داده ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ رﻛﻮردﻫـﺎ ﺑـﺴﻴﺎر ّ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎی ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ و ﮔﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺟﻬـﺖ ﭘـﻲ ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﻣﻌﻤـﺎی ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻫﺴﺘﻲ اﺳﺖ .اﺳﺖ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ در ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ درون ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﻬﻔﺘﻪ .

ﭘﺎﻳﮕﺎه داده

ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻳﺎ database ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ای در آن اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻛﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻫﺪ ی ﺟﺴﺘﺠﻮ را اراﻳﻪ ﻣﻲدهد

ﻧﻘﺶ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده

ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴـﻚ در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗـﻮاﻟﻲ ﻫﺎﺳـﺖ . ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎی DNA ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ارﮔـﺎﻧﻴﺰم ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳـﺮﻳﻊ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آن ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده ذﺧﻴﺮه ﻣ ﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﻛﻪ از ﺳﺎل ۱۹۹۶ ﺗـﺎ ﺳـﺎل ۲۰۰۳ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎﺳﺖ . در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫـﺎی ﺑـﺰرگ و روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ، ﻫﻤﻪ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و درون ﻳـﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎنها ﺑـﻪ اﻣﻴﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده ﺑﻪ دو دﺳـﺘﻪ اﺻـﻠﻲ و ﻓﺮﻋـﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎی ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﻳﻚ ژن ﺧﺎص، ﻛـﻪ در ﻳـﻚ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ درون ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده ی اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﺧﺎم و ﺑـﺪون ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ GenBank  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎی ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪی را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ NCBI ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *