بیوانفورماتیک شاخه ای از علم است که از کامپیوتر بهره می گیرد تـا اطلاعـات بیولوژی مولکولی – توالی های DNA یا پروتئین ها- را در کامپیوتر ذخیره نمایـد و بـا ابزارهـای کامپیوتری و الگوریتم های قدرتمند ریاضی آنالیز و تحلیل نماید.

درک زبان خاموش اما جذاب سلول های زنده، تلاش بیولـوژی مولکـولی مـدرن اسـت. از یک الفبای ساده چهار حرفی (آدنین، گوانین، سیتوزین، تیمین) دستورالعمل فرآینـدهای حیـاتی شکل می گیرد که پیچیده ترین بیان و گفتار آن ها “انسان” اسـت. حجـم فـوق العـاده زیـاد داده های مولکولی و الگوهای مبهم و مرموز آنها ما را بر آن داشته است تا بـه نیـاز مطلـق بـه پایگـاه های داده کامپیوتری و ابزارهای تحلیل داده ها پـی ببـریم. تـلاش و مبـارزه مـا یـافتن روش هـای جدید، جهت مـدیریت ایـن داده هـا حجـیم و پیچیـده اسـت و نیـز فـراهم کـردن بـستری جهـت دسترسی به ابزارهای کامپیوتری و تحلیل داده هاست تا میراث ژنتیکـی خـود را بـیش تـر درک کنیم و نقش آن را در سلامت و بیماری ها بیابیم.

 

در ادامه با ما همراه باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *