گیاهان داروئی

تاریخچه ای از گیاهان دارویی

Posted on
تاریخچه گیاهان دارویی

گیاهان دارویی در طبیعت یکـی از نعمـت هـای بـزرگ الهـی می باشند. آثار به جای مانده از تمدن های اولیه بشری، حکایت از قدمت شصت هزارساله طب گیاهی دارد. گیاهان دارویی منابع عظیمی برای به دست آوردن مواد دارویـی مـی باشـند. بقراط و جالینوس از مفاخر بزرگ و بنیان گذاران نظام پزشـکی علمی در جهـان […]

گیاهان داروئی

مروری بر مصرف گیاهان دارویی

Posted on
مصرف گیاهان دارویی

نگاهی بر تاریخچه گیاهان دارویی از روزگاران کهن و از زمانی که انسان پا به عرصه جهان نهاد همواره در پی تلاش برای معاش و زندگی بهتر و رفع نیازمندی های خود سعی و کوشش نمود. در این راستا کسب تجربیات ارزنده که تنها به طور تصادفی به خلق آنها دست زد منجر به بهره […]