گیاهان داروئی

تاریخچه ای از گیاهان دارویی

تاریخچه گیاهان دارویی

گیاهان دارویی در طبیعت یکـی از نعمـت هـای بـزرگ الهـی می باشند. آثار به جای مانده از تمدن های اولیه بشری، حکایت از قدمت شصت هزارساله طب گیاهی دارد. گیاهان دارویی منابع عظیمی برای به دست آوردن مواد دارویـی مـی باشـند. بقراط و جالینوس از مفاخر بزرگ و بنیان گذاران نظام پزشـکی علمی در جهـان درمـان بیمـاری هـا را بـا اسـتفاده از گیاهـان دارویی پایـه ریـزی نمودنـد. محمـدبن زکریـای رازی اسـتاد و طبیب بیمارستانی آثار برجسته ای تحـت عنـوان جـامع الکبیـر (کتاب طـب الحـاوی) در۲۴ جـزء و نیزطـب المنـصوری را در زمینه نسخه های تهیه وتجویز داروهای با منبع گیاهی به رشته تحریر درآورد.

همچنین ابوریحان بیرونی از مشاهیر بلنـد آوازه ایرانی از نخستین دانشمندانی بود کـه فارماکوپـه بـا فهرسـت داروهای گیاهی رادر جهان تدوین نمود. کتاب قانون در طـب تالیف حکیم بوعلی سینا که تـالیف کلاسـیک از طـب سـنتی است، یکی دیگر از منابع غنـی و سرشـار از اطلاعـات گیاهـان دارویی می باشد. امروزه بر حسب علاقمندی انسان هـا مطالعـه متـون مربـوط بـه گیاهـان دارویـی نـه تنهـا آموزنـده، بلکـه لذتبخش نیز می باشد.

بسیاری دیگر از دانشمندان علـوم دارویـی، براسـاس دانـش و اندیشه علمی زمان خود که نشانگر وسعت اطلاعات آنان بـوده، در زمینه شناخت گیاهان دارویی که منطبق با تـاریخ طبیعـی هر ملت است، به گردآوری نظریات خود و دیـدگاه هـای سـایر دانشمندان پرداخته اند که هریک از آنها، مرجع و اسـتانداردی در نخستین حوزه فارماکولوژی آن روزگار به شمار مـی رفتنـد.

 

ارائه شده توسط دزرتاریوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *