گیاهان داروئی

ضرورت توجه به گیاهان دارویی

Posted on
توجه به گیاهان دارویی

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی بشر از جنبه های گوناگون زیستی گیاهان، استفاده های نوینی به جنبه های سنتی آنها اضافه شده است. امروزه داروهای فرآوری شده از گیاهان دارویی به عنوان نوآوری های زیستی در عرصه پزشکی، جایگزینی با ارزش برای داروهای شیمیایی هستند. یکی از علل مهم این جایگزینی، عوارض جانبی کمتر […]

گیاهان داروئی

ضرورت کشت گیاهان دارویی

Posted on
کشت گیاهان دارویی

بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که یکی از عوامل تخریب منابع طبیعی ، برداشت بی رویه گیاهان داروئی است. برداشت های غیراصولی سبب شده که هرساله از این پتانسیل کاسته و به تدریج، این منبع غنی گیاهی از نظر کمی و کیفی دستخوش تخریب و تبدیل گردد. در ایران پیشینه استفاده از گیاهان […]