گیاهان داروئی

جایگاه گیاهان دارویی در ایران

Posted on
جایگاه گیاهان دارویی در ایران

امروزه شناخت، حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار منابع طبیعی تجدید شونده از طریق به کار گیری دانش فنی و شیوه های نوین، در کانون توجه قرار گرفته است. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی،کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می […]

گیاهان داروئی

خواص به دانه

Posted on
خواص به دانه

درخت به بومی نقاط شـمالی و مرکـزی ایـران اســت و بــرگ هــایی بیــضوی شــکل و پوشــیده از کرک های فراوان دارد . در به دانه یا مغز دانـه بـه، یـک گلیکوزید وجود دارد و در حدود ۱۵ تـا ۱۹ درصد روغـن ثابـت از آن گرفتـه مـی شـود . قـشر خارجی دانه به در حدود ۲۰ […]