علوم جانوری

تنوع گونه ای و پراکنش عقرب ها در استان قم

در مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت، تنوع گونه ای عقرب ها و پراکنش آنها در استان قم مشخص گردید. در این تحقیق که مناطق و شهرهای قم، جعفرآباد، کهک، خلجستان و سلفچگان مورد بررسی قرار گرفت، در مجموع ۳۱۱ نمونه از ایستگاه های نمونه گیری جمع آوری گردید.

این مطالعه در سال ۲۰۱۳ انجام گردید که در طی آن ایستگاه نمونه گیری در مرکز و اطراف شهرهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت. در طی مطالعه تنوع گونه ای عقرب های استان به شرح زیر مورد مشاهده و ثبت قرار گرفت:

(Mesobuthus eupeus (Rural: 107, 41% Urban: 31, 62%

(Odontobuthus doriae (Rural: 87, 33.3% Urban: 0, 0%

(Androctonus crassicauda (Rural: 47, 18% Urban: 18, 36%

(Odontobuthus odontobotus (Rural: 10, 3.8% Urban: 0, 0%

(Orthochirus scrobiculosus (Rural: 4, 1.5% Urban: 1, 2%

(Compsobuthus matthiesseni (Rural: 4, 1.5% Urban: 0, 0%

(Hottentotta (Buthotus) saulcyi (Rural: 2, 0.8% Urban: 0, 0%

همانطور که در نتایج بالا هم ثبت شده است، تنوع و تراکم گونه ای در بین مناطق شهری و روستایی متفاوت است. همچنین تراکم بیشتر گونه مزوبوتوس اوپئوس در بین گونه های دیگر مشخص است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *